งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ   ภายในสถานศึกษา เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE ชมรมเยาวชนสร้างชาติ เป็นต้น
2.ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในสถานศึกษา
3.จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5.ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและ นศท.
6.ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7.ควบคุมและดำเนินการ การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
8.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง
9.สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ปฏิทินกิจกรรม เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คู่มืองานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ประเภทกิจกรรม
        1. ลูกเสือวิสามัญ หมายถึง กิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ปวช.) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมภาคบังคับใน 1 ปีการศึกษา โดยมีการกำหนดให้ภาคเรียนที่ 1 ทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมประดับแถบ 3 สี และภาคเรียนที่ 2 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% เกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย กว่า 80% จะถือว่าผ่านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ จึงจะมีสิทธิ์จึงถือว่าผ่านกิจกรรมลุกเสือวิสามัญของวิทยาลัย
        2. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดใช้คำย่อว่า “นศท” โดยกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักเรียน นักศึกษา
        3. กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ หมายถึง  กิจกรรมที่จัดให้สมาชิกชมรมวิชาชีพในระดับชั้น ปวช.2-3 และปวส.1 ได้ปฏิบัติในวันพฤหัสบดี ในคาบกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 คาบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาชิกองค์การนักวิชาชีพดำเนินการด้วยตนเอง และประเมินผล สรุปรายงานปฏิบัติงานตามลำดับขั้น โดยต้องสรุปรายงานปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม ส่งภายในสัปดาห์ที่ 17 ของภาคเรียนการศึกษา จึงถือว่า ผ่านกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ
        4. กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียน นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อรณรงค์ความสามัคคีความมีระเบียบ วินัย ความเข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่นในสังคม ความรักในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์การได้รับ ทราบข่าวสารในแต่ละวัน การเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวก่อนเข้าไปเรียนในคาบแรกของแต่ละวันโดยผู้เรียน เวลา 07.50 – 08.15 น. โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จะมอบหมาย ครูที่ปรึกษา ในการเช็คชื่อเข้าแถวนักเรียน นักศึกษา
        5. กิจกรรมกลาง หมายถึง กิจกรรมสำคัญของวิทยาลัยฯ ที่นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมเช่น กิจกรรมในวันสำคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีไหว้ครู  การแข่งขันกีฬาภายใน กิจกรรมปลุกป่า กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือร้น มีคุณธรรม จริยธรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

การประเมินผลกิจกรรม
        1. การประเมินกิจกรรมแต่ละภาคเรียน นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 3 ส่วน คือกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ และกิจกรรมกลาง โดยกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง และกิจกรรมกลาง ต้องผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80%
        2. กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ต้องสรุปรายงานปฏิบัติงาน ภายในสัปดาห์ที่ 17 ของภาคเรียนการศึกษา จึงถือว่าผ่านกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน

ขั้นตอนการซ่อมกิจกรรมฯ 
        1.รับใบคำร้องซ่อมกิจกรรม (อวท.18) ณ ห้องกิจกรรมฯ พร้อมเขียนรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม
    2. ชำระค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมที่งานการเงิน 50 บาท/กิจกรรม ซึ่งภายใน 1 ภาคเรียนการศึกษา สามารถซ่อมได้ไม่เกิน 3 กิจกรรม และไม่ซ้ำกัน
     3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบลงในใบคำร้องซ่อมกิจกรรม4. ยื่นคำร้องพร้อมซ่อมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจะมอบหมายผู้ดำเนินการซ่อมกิจกรรม ดังนี้
                            3.1 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ                    ครูที่ปรึกษาประจำวิชา
                            3.2 กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ           ครูที่ปรึกษาประจำวิชา/ครูที่ปรึกษา อวท.
                            3.3 กิจกรรมหน้าเสาธง                          ครูประจำแผนกวิชา / งานปกครอง
                            3.4 กิจกรรมกลาง                                   ครูประจำแผนกวิชา / งานปกครอง
 * ทุกกิจกรรมที่ซ่อม จะอยู่ภายใต้ความดูแลของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
        4. นำส่งใบคำร้องซ่อมกิจกรรม เมื่อซ่อมกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ห้องงานกิจกรรมฯ