งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ   ภายในสถานศึกษา เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE ชมรมเยาวชนสร้างชาติ เป็นต้น
2.ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในสถานศึกษา
3.จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
5.ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและ นศท.
6.ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
7.ควบคุมและดำเนินการ การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
8.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง
9.สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ปฏิทินกิจกรรม เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
11.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย